LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 23.10.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 186, Dnes má svátek: Teodor
Zákoník práce

Zákon č. 262/2006, zákoník práce

platí v současné době ve znění novel pěti novel (včetně tzv. technické novely) a  na jeho obsah dopadlo i rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12.3.2008. Dnem publikace Nálezu ÚS ve Sbírce zákonů, t.j dnem 14.4.2008, tedy přestala platit některá ustanovení zákoníku práce.

Rozhodnutí Ústavního soudu bylo vyvoláno iniciativou zaměstnavatelských svazů, které byly od počátku proti přijetí zákoníku práce jako zákona nekvalitního a v této podobě neopostatněného, nakonec však byl prosazen a již za dobu své nedlouhé účinnosti musel projít nejen novelizacemi, ale byl i částečně zrušen.
 
I když ústatní stížnost napadala celkem 30 ustanovení ZP a  rozhodnutí Ústavního soudu vyhovělo cca v 10 případech,  zaměstnavatelské svazy tento výsledek vítají a vnímají jej jako potvrzení výhrad, které k ZP měly již při jeho přijímání.
 
Některé důležité změny z hlediska aplikační praxe zaměstnavatelů, vyplývající z Nálezu ÚS:

Změna v možnosti odchýlení se od zákoníku práce v úpravě práv a povinností -  § 2 odst. 1, s výjimkou věty první a čtvrté, včetně dovětku ve prospěch zaměstnance, se zrušuje.  
Ruší se obecný princip delegace zákoníku práce vůči občanskému zákoníku. To znamená, že ustanovení občanského zákoníku práce se budou moci uplatňovat v oblasti pracovněprávních vztahů vždy, pokud  nebude daná problematika přímo speciálně upravena v zákoníku práce -  § 4 ZP se zrušuje.
Změna v právní úpravě plurality odborových organizací při uzavírání kolektivní smlouvy - ruší se možnost uzavřít kolektivní smlouvu s největší  nebo největšími odborovými organizacemi v případě, že se odborové organizace neshodnou na společném postupu - § 24 odst. 2 věta druhá se zrušuje.
Vnitřní předpis – i zaměstnavatelé, u kterých působí odborová organizace budou moci stanovit vnitřním předpisem mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích. Pro praxi zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace je to nejdůležitější  změna. Ústavní soud ale nadále ponechal stávající právní úpravu pracovního řádu, to znamená, že pro vydání nebo změnu pracovního řádu bude nadále nutný předchozí souhlas odborové organizace - § 305 odst. 1 část věty prvé ve znění „, u kterého nepůsobí odborová organizace" a věta druhá se zrušují.
Omezení kontrolních oprávnění odborů – odborové organizace již nebudou mít právo kontroly nad dodržováním zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, ostatních pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv -  § 321 odst. 2,3,4 se zrušují. Zůstává jim zachováno právo kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nebudou však mít oprávnění k ukládání „sankcí“ v podobě vydávání závazného pokynu k odstranění zjištěných závad, zákazu práce nebo zákazu přesčasové práce a práce v noci  - § 322 odst. 2 a 3 se zrušují.
Existence podnikových rad souběžně s odborovou organizací – rada zaměstnanců bude moci být založena a existovat u zaměstnavatele vedle odborové organizace (pozn.: k zabezpečení práva na informace a projednání nikoli však k uzavírání kolektivních smluv, to je výlučným oprávněním odborové organizace) – § 278 odst. 1 část věty prvé slova, „u něhož nepůsobí odborová organizace",  § 281 odst. 1 závěr věty prvé ve znění, "u něhož nepůsobí odborová organizace", § 282 odst. 1 písm. c), § 282 odst. 2 část věty ve znění „až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy'', se zrušují.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

-  chcete-li nám sdělit Váš názor k tomuto tématu, můžete k tomu využít diskusní skupinu k tomuto tématu

SPŠ textilní, Liberec
Střední průmyslová škola textilní, Liberec
Střední škola se 160 letou tradicí, která jako jediná v ČR zajišťuje přípravu budoucích textiláků

TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník

ČOKA
ČOKA
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Projekt MODATOP

Příprava na praxi

Projekt EDTEX

Propojení odborného vzdělávání s potřebami moderní výrobní praxe a příprava kvalitních a kvalifikovaných pracovníků pro textilní průmysl