logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | INZERÁTY | COVID-19 | PROJEKTY | PRO ČLENY | @NOVINKY | HLEDAT-> | EN
Oborové specifikace
 
 
 

Účel

Na základě výsledků opakovaných jednání s obory, které využívají textilní výrobky, vyplynulo, že je třeba vytvořit dokumenty, které by usnadňovaly uzavírání obchodních smluv. Nejvíce se to projevuje v poslední době při vyhlašování výběrových řízeních na dodávku výrobků a služeb. Považujeme za účelné předcházet problémům s nedostatečnou technickou specifikací požadavků, vytvořením vlastních oborových specifikací, které vydává Centrum technické normalizace Textilního zkušebního ústavu (dále jen CTN).

Definice

Oborová specifikace je dokument, jehož obsah upřesňuje požadavky na úroveň parametrů výrobků, služeb nebo zkušebních postupů, na nichž má zájem více podniků jednoho oboru nebo jejich odběratelů. Dokumenty jsou projednávány, vydávány a distribuovány podle níže uvedených pravidel, schválených příslušnými asociacemi.

Zpracování a projednávání OS

1.  Podnět ke zpracování OS může podat kterákoliv zainteresovaná strana.
2.  CTN následně zpracuje předběžnou oborovou specifikaci OS P, určenou k ověření v praxi, kterou zveřejní zpravidla na dobu jednoho roku v menu Vydané oborové specifikace .
3.  Informuje všechny zainteresované strany o vydání OS P a vyzve k zasílání připomínek, dva měsíce před ukončením ověřovacího období zopakuje výzvu k zasílání připomínek.
4.  Zainteresované strany posílají své připomínky elektronicky e-mailem na ctn(a)tzu.cz , nebo poštou na adresu: Václavská 6, 658 41, Brno.
5.  CTN zapracuje připomínky do dokumentu „Přehled připomínek a jejich vypořádání“. Dokument s vypořádáním připomínek zašle všem, kteří se aktivně zúčastnili připomínkování.
6.  Po skončení ověřovacího období projedná CTN připomínky se zainteresovanými stranami a vydá definitivní OS.
7.  Revize OS:
7.1      Pravidelná systematická prověrka Oborových specifikací probíhá v intervalu 5 let od vydání.
7.2      Při jakékoliv revizi OS zpracuje CTN její návrh, do kterého zapracuje aktualizace a zkušenosti
           získané během jejího používání.
7.3      Návrh, společně s dokumentem „Přehled připomínek a jejich vypořádání“, rozešle
            zainteresovaným
           stranám, které mohou své připomínky zasílat e-mailem po dobu dvou měsíců od zveřejnění návrhu
           na adresu: ctn(a)tzu.cz.
7.4      Během následujícího měsíce vypořádá CTN  obdržené připomínky a vydá revidovanou OS.
8.  Pokud se vyskytne potřeba provést v OS dílčí úpravy (aktualizace norem, rozsahu požadavků apod.), bude toto prováděno formou vydání předběžné změny dané OS, ve které bude uvedeno upravené znění. Při projednávání se postupuje obdobně jako v bodě 3. Pokud budou k OS vydány 3 změny před termínem pravidelné systemitické prověrky, bude revize OS provedena v dřívějším termínu.

Vydávání

V preambuli se uvádí ustanovení o vztahu OS k asociacím: ATOK, APAČ, SNEH, CSS, SČMVD, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Cechu čalouníků a dekoratérů, Klastr českých nábytkářů, Asociace českých nábytkářů atd., vzhledem k obsahu OS. OS  jsou k dispozici zdarma. Jejich komerční šíření je zakázáno.

Označení

Oborové specifikace jsou označeny zkratkou OS a číselnou kombinací: xx-yy:yyyy, kde:
xx     – třída oboru podle označování třídícím znakem podle ČSN;
            80 – textil, prádelny a čistírny
            91 – nábytek
 yy     – pořadové číslo vydané OS;
zzzz – rok vydání OS.

Při revizi OS zůstává pořadové číslo zachováno, mění se pouze rok vydání. Je-li v odkazech na OS uvedeno označení bez roku vydání je tím míněno aktuálně platné vydání této OS. Označení změny k OS: OS XX-YY (P) ZMĚNA Z1: rok vydání změny.

Závaznost

Oborové specifikace jsou nezávazné. Závaznými se stanou pro obchodní partnery, když se na ně bude odkazovat obchodní smlouva nebo budou-li součástí technických požadavků veřejné zakázky nebo výběrového řízení.
Pokud máte připomínky a doplnění zašlete je na gaja@tzu.cz.

Aktualizace srpen 2016.

Další informace o oborových specifikacích pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl získáte na webových stránkách Textilního zkušebního ústavu s.p. -  http://www.tzu.cz/oborove-specifikace

ITMA 2023
ITMA 2023
i fashion magazine
i fashion magazín MODA revue
Leták ATOK
Leták ATOK
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Veletrh STYL
ATOK je odborným garantem veletrhu STYL
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys Fashion Retail
Svět outdooru
Magazín pro horaly a vyznavače outdooru
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci