LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 24.2.2019, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 100, Dnes má svátek: Matěj
Překonání nezaměstnosti v TOP
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Skončil projekt
"Sociálním programem k překonání hrozby nezaměstnanosti
v textilním a oděvním průmyslu"

 
Kontaktní osoba v ATOK:
JUDr. Eva Kohoutková
kohoutkova@atok.cz
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je ve spolupráci zaměstnavatelských svazů dvou odvětví realizovat „sociální program“, který zaměstnancům uvolňovaným ze zaměstnání v souvislosti s restrukturalizací textilního a oděvního průmyslu zajistí reakvalifikaci pro jejich další pracovní uplatnění a zaměstnavatelům automobilového průmyslu připraví rekvalifikované zaměstnance a zprostředkuje jejich vzájemný kontakt.
Projekt je  zaměřen na lidské zdroje a je realizován v rámci opatření operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 1.1. – Aktivní politika zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 
 
Doba trvání:  1.12.2006 – 30.6.2008
 
Stav projektu:
Projekt byl ukončen ke dni 30.6.2008 s těmito výsledky:

Do projektu bylo zapojeno celkem 870 účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti rekvalifikací a jejich dalšího pracovního uplatnění. Dále se podařilo realizátorům projektu zajistit rekvalifikaci  348 osobám a vytvořit 70 nových pracovních míst ve významné firmě automobilového průmyslu - Iveco Czech Republic a.s. , na která byly po dobu šesti měsíců poskytnuty mzdové příspěvky.

Vzhledem k tomu, že projekt byl připravován na základě údajů a poznatků z vývoje za období do r. 2005 a realizace projektu se byla načasována právě do období, kdy se výrazně měnila situace na trhu práce, lze jeho výstupy považpvat za velmi úspěšné. A to přesto že se podmínky na trhu práce měnily sice objektivně k lepšímu, pro projekt však tato skutečnost byla velmi nepříznivá. nezaměstnanost. Projekt počítal podle předchozího vývoje se zvyšováním míry nezaměstnanosti až na 10 %, ve skutečnosti se míra nezaměstnanosti  snížila až k 5 % , což realizaci projektu značně ztížilo.

Projekt byl realizován v šesti krajích, byla navázána spolupráce se šestnácti úřady práce a jejich pobočkami. Realizátoři získali mnoho zajímavých poznatků a zkušeností, ať už z kontaktů s uchazeči o zaměstnání, tak i s úřady práce a představiteli podniků.


Realizaci projektu lze uzavřít s těmito závěry:

Projekt vycházel z určitých předpokladů, které se z části naplnily, a naopak v některých oblastech se vývoj vydal naprosto jiným, dalo by se říct i neočekávaným směrem.

Skutečně pokračuje restrukturalizace odvětví textilního a oděvního průmyslu, která se projevuje ve změně výrobního sortimentu ve prospěch technických textilií, a dopadem je pak ukončování nebo snižování výroby v tradičních oborech textilní a oděvní výroby. Velkou změnou však je výrazný pokles nezaměstnanosti a  schopnost uvolňovaných zaměstnanců  postarat se sami o svou další budoucnost. Zejména u bývalých zaměstnanců textilních a oděvních podniků lze pozorovat, že nemají obavu o své další pracovní uplatnění. Vyplývá to jednak z velké nabídky volných pracovních míst, ale také z toho, že tito pracovníci mají dostatek sebedůvěry naučit se nové věci a uplatnit své velmi dobré pracovní návyky z dosavadního zaměstnání.

Toto je jedno z nejuspokojivějších zjištění při realizaci projektu - že se většina uvolňovaných zaměstnanců textilních a oděvních podniků dobře umísťuje na trhu práce, a pokud to potřebují, tak se aktivně zapojují i do rekvalifikací.

Na druhou stranu možnosti  projektu mohly využít i ostatní osoby z cílových skupin a z jiných odvětví, zejména osoby ohrožené nezaměstnaností.

Projevilo se také, že podobné projekty realizované spoluprací subjektů, které mají společné zájmy (sdružení zaměstnavatelů, sociální partneři, atd.) jsou nejen zajímavé, ale velmi přínosné pro všechny zúčastněné strany.


Podrobněji viz.
  vzestupně Název setupně vzestupně Velikost setupně vzestupně Datum vytvoření setupně vzestupně Typ souboru setupně
.
 
Realizátor projektu:
ATOK
 
Partner:
Sdružení automobilového průmyslu
 
 
Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

Katalog českých TO výrobců
Katalog českých textilních a oděvních výrobců
Členů ATOK, ČTPT a CLUTEX

APaČ
Asociace prádelen a čistíren
Asociace Prádelen a Čistíren

e-LTex
Škola textilu
E-learningový studijní program