logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
<- | O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | INZERÁTY | PROJEKTY | PRO ČLENY | @NOVINKY | HLEDAT-> | EN
Zrealizované projekty
MODISTO (Standing for Sustainable Fashion and Design)
Mezinárodní projekt MODISTO (Confección y Empleo) je strategické partnerství sdružující průmyslové asociace, střediska odborného vzdělávání a přípravy, školské regulační orgány a certifikační orgány ve Španělsku, Portugalsku a České republice. Cílem projektu je rozšířit povědomí mladých lidí o možnostech nastartování vlastního podnikání v České republice, Španělsku a Portugalsku.
Číslo projektu:  2020-1-ES01-KA202-081939
Cíl projektu:
Vypracovat e-kurz, který bude sloužit jako podpora pro učitele odborného vzdělávání a přípravy. Tématem kurzu je ekodesign a udržitelnost a jeho využitím určeným pro odvětví oděvů a módy.
Podporovat a šířit e-learningový kurz v centrech odborného vzdělávání a přípravy ve čtyřech partnerských zemích.
Zpřístupnit zdroje e-learningového kurzu otevřeně a propagovat je na mezinárodní úrovni jako otevřený vzdělávací zdroj.
Koordinátor: ASECOM (Španělsko)
Rozpočet: 515 tis. Kč
Doba trvání: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2022
Stav projektu:  Realizován v rámci programu EU Erasmus+
Role ATOK v projektu: Partner
e-LTex
E-learningový studijní program www.skolatextilu.cz
 
 
 
CONFYE (Confección y Empleo)

Cíl projektu:
CONFYE (Confección y Empleo) je strategické partnerství sdružující průmyslové asociace, střediska odborného vzdělávání a přípravy, školské regulační orgány a certifikační orgány ve Španělsku, Portugalsku a České republice. Projekt je zaměřen na oblast módy a oděvní výroby. 
Partneři již dříve spolupracovali v rámci vzdělávací iniciativy týkající se systémů duálního odborného vzdělávání, přičemž zaznamenali potřebu úžeji propojit střediska odborného vzdělávání a přípravy s firmami, aby se podpořila zaměstnanost a konkurenceschopnost v tomto odvětví. 
Hlavním výstupem projektu CONFYE bude MOOC k profesní orientaci a podnikání. Bude sloužit projektům vytvořeným skupinami studentů odborného vzdělávání v různých zemích jako způsob, jak demonstrovat schopnosti a dovednosti firmám a posílit tak šanci najít si práci nebo si vytvořit vlastní firmu. Tyto projekty jsou součástí kurikulárních pokynů ve vyšších stupních odborného vzdělávání a přípravy a CONFYE hodlá být doplňujícím zdrojem. 
Cílem MOOC je poskytnout užitečné vzdělávací zdroje pro učitele a studenty a usnadnit rozvoj studentských projektů. Tyto studentské projekty budou spojeny s tématem módy, jejichž prostřednictvím přispějí k podpoře kulturního dědictví. 
Aby se dosáhlo plánovaných výsledků, je záměrem projektu přímo zapojit přibližně 100 subjektů. Výsledky projektu budou během jeho realizace představeny přibližně 600 zástupcům ze tří cílových skupin: učitelům a studentům z odborných škol poskytujících studium v textilním a módním oboru a firmám, které spolupracují se školami odborného vzdělávání a přípravy a mají zájem o nábor studentů v tomto odvětví a také tvůrcům politik a institucím odpovědných za navrhování a provádění systémů odborného vzdělávání a přípravy. 
K získání cílových skupin partnerství počítá se širokým zastoupením módního a oděvního sektoru a středisek odborného vzdělávání a přípravy, které poskytují studie v této oblasti a řady dalších relevantních přidružených partnerů. Partnerství předpokládá realizaci propagačních akcí k seznámení s výsledky projektu ve třech zúčastněných zemích. 
Zahajovací setkání projektu CONFYE se konalo koncem ledna 2019 v Madridu. Cílem projektu je podpořit učitele a studenty odborného vzdělávání v oděvním a módním oboru rozsáhlým a otevřeným kurzem (MOOC), který jim pomůže při závěrečném zpracování odborných vzdělávacích kurzů s cílem podpořit zaměstnanost v tomto odvětví. 

Setkání se zúčastnili partneři projektu sdružujícího organizace ze Španělska, Portugalska a České republiky. 
Hlavním výstupem projektu CONFYE bude: MOOC, který má být použit v poslední fázi vyšších kurzů odborného vzdělávání a přípravy v oděvní a textilní oblasti s cílem podpořit studenty a učitele odborného vzdělávání a přípravy v optimalizaci studentských projektů, aby absolventi byli lépe uplatnitelní na trhu práce. V této sekci budeme průběžně tento hlavní výsledek aktualizovat. 
 
Doba trvání: 2019 - 2021
Realizován v rámci programu EU Erasmus+
Role ATOK:  Partner
Www: www.confye.eu/cs
 
 
 
EDTEX
Více informací na webu projektu - sway.office.com/gvNR1gJPFuWAX2fV
 
 
 
MODATOP
Více informací na webu projektu - sway.office.com/bG1ktN5Ebc5KTqBi
 
 
 
Česká technologická platforma pro textil (ČTPT)
 
Česká technologická platforma pro textil úspěšně funguje a všechny informace o její činnosti naleznete na webových stránkách www.ctpt.cz
Cíl projektu:
Vytvoření kooperačního uskupení se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace v textilním a oděvním průmyslu a v navazujících oborech.
Začátek projektu: listopad 2008 - dosud
Role ATOK: člen sdružení
 
 
 
CLUTEX - klastr technických textílií
CLUTEX - klastr technických textilií úspěšně funguje a všechny informace o jeho činnosti naleznete na webových stránkách www.clutex.cz
Trvání projektu: březen 2006 - neurčeno
Cíl projektu:  vytvoření kooperačního uskupení se zaměřením na technické textilie  složeného z výrobních firem, výzkumných, zkušebních a dalších podpůrných organizací
Řešitel: CLUTEX
Spoluřešitelé: ATOK
Financováno: OPPP Klastry
 
 
 
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa II
 
(BiDi II - etapa II – pokračování projektu Bipartitní dialog a BiDi II - etapa I)
Obecně
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a sociálním partnerem projektu (ČMKOS) rozhodla realizovat projekt, který by prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomohl připravit zaměstnavatele a zaměstnance ve vybraných pozicích na dopady a změny vyplývající z důchodového systému. Jedná se zejména na skutečnost, že tito zaměstnanci budou vykonávat svou profesi do vyššího věku. Základním problémem, k jehož řešení chceme realizací projektu přispět, je zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku a umožnit tak cílové skupině udržení pracovního místa, resp. zaměstnání déle. Proto je potřeba reagovat na neustálé prodlužování průměrného lidského života a prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku. Problematika změn a dopadů, které přináší přeměna důchodového systému je nanejvýš aktuální a je proto velmi potřebné se touto problematikou na úrovni sociálních partnerů, organizací, podniků a zaměstnanců zabývat i z jiného než parametrického pohledu důchodové reformy. A to především z pohledu prodlužování délky aktivního pracovního života zaměstnanců, udržení stárnoucí pracovní síly na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému, složení či změny na úrovni vlády. Jedním z možných řešení je podpora takových aktivit, které odráží potřeby cílové skupiny a mají za cíl připravit všechny zainteresované strany na výše zmíněné změny. Současný stav vyžaduje aktivní přístup také na straně nejen sociálních partnerů, ale i tripartity zejména na celostátní úrovni k řešení této problematiky. Jedním z takových přístupů je příprava a realizace druhé etapy projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Jedná se o snahu zmírnit negativní dopady této problematiky společným postupem na straně zaměstnavatelů a zaměstnanců, který by pomohl nalézt vhodná, efektivní a realizovatelná opatření přímo u cílové skupiny.
 
Důvody předložení projektu
Základním problémem, k jehož řešení chceme realizací projektu přispět, je zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku a umožnit tak cílové skupině udržení pracovního místa, resp. zaměstnání déle. Proto je potřeba reagovat na neustálé prodlužování průměrného lidského života a prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku. Problematika změn a dopadů, které přináší přeměna důchodového systému je nanejvýš aktuální a je proto velmi potřebné se touto problematikou na úrovni sociálních partnerů, organizací, podniků a zaměstnanců zabývat i z jiného než parametrického pohledu důchodové reformy. A to především z pohledu prodlužování délky aktivního pracovního života zaměstnanců, udržení stárnoucí pracovní síly na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému, složení či změny na úrovni vlády. Jedním z možných řešení je podpora takových aktivit, které odráží potřeby cílové skupiny a mají za cíl připravit všechny zainteresované strany na výše zmíněné změny. Současný stav vyžaduje aktivní přístup také na straně nejen sociálních partnerů, ale i tripartity zejména na celostátní úrovni k řešení této problematiky. Jedním z takových přístupů je příprava a realizace druhé etapy projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Jedná se o snahu zmírnit negativní dopady této problematiky společným postupem na straně zaměstnavatelů a zaměstnanců, který by pomohl nalézt vhodná, efektivní a realizovatelná opatření přímo u cílové skupiny.
 
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783
Doba konání projektu 2016 - 2019
 
Hlavní cíl projektu
Společným postupem sociálních partnerů připravit odvětví na změny důchodového systému a zmírnit negativní dopady prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku.
 
Dílčí cíle projektu
 1) Nalezení vhodných opatření pro vybrané pozice v odvětvích, která by umožnila zaměstnancům déle vykonávat svou profesi a zaměstnavatelům by snížila rizika spojená s nedostatkem pracovních sil v odvětví
 2) Zajistit kvalitní a relevantní datovou základnu jako výchozí informační zdroj pro definici návrhů opatření pro zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku (získání dat proběhne pomocí 3 pilotně ověřených metod pro měření pozice a 1 nově vytvořené metody pro měření prostředí); v 9 bipartitních platformách reprezentující 8 odvětví, získání dat bude realizováno v průběhu prvních 18 měsíců realizace projektu, nejpozději však do 31. 1. 2019.
 3) Realizovat odvětvový sociální dialog, který povede k přípravě odvětví na změny důchodového systému.
 
Jedná se o důležitý nástroj pro řešení zvolené problematiky včetně zkvalitňování personální a technické kapacity sociálních partnerů a komunikačních nástrojů. Tento cíl je také podporou pro naplňování udržování sociálního smíru. Pro zajištění rovnováhy mezi ekonomickým a sociálním přístupem k problematice je důležité, aby se na jejich řešení dohodli sociální oba partneři. To je také důvod, proč řešení přenášíme na platformu sociálního dialogu.
 
Klíčové aktivity
 1. Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni vytvořené bipartitní platformy
 2. Doplnění technických kapacit na úrovni bipartitních platforem
 3. Realizace měření vybraných pozic v odvětví, definice vhodných opatření pro měřené pozice
 4. Zajištění informovanosti a přenosu výsledků pro cílovou skupinu
 5. Věková diverzita
 6. Vytvoření metody pro měření prostředí, interpretace výsledků
 7. Řízení projektu a rizik
 
Cílová skupina
Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
 1) Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR)
 2) Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
A dále:
 3) Členské základny KZPS ČR a ČMKOS
 4) Odvětvové svazy
 5) Zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupujících do sociálního dialogu
 6) Další zaměstnanci
  
Bipartitní platformy
Doprava; Kultura; Polygrafický průmysl; Stavebnictví I.; Stavebnictví II.; Školství;
Textilní-oděvní-kožedělný; Zemědělství
 
O PROJEKTU NA STRÁNKÁCH KZPS ČR
 
 
 
SET - Úspory energií

Cíl projektu:
Vytvoření systému Energy Saving and Efficiency Sheme (ESES), který ověří úroveň spotřeby energií ve vybraných textilních firmách a navrhne řešení jejich úspor. Umožní tak zvýšit cenovou konkurenceschopnost firem na mezinárodním trhu díky výrazné úspoře nákladů.
Uvedený systém vychází ze zkušeností odborníků v partnerských zemích a výsledků předchozích projektů, zaměřených na úsporu energií
a snížení emisí CO2 vznikajících v textilní výrobě. 
Doba trvání:  2014 - 2016
Realizován v rámci programu EU Intelligent Energy – Europe (IEE)
Role ATOK v projektu: Partner
 
Partneři:              
--------------------------------------------------------------------
Koordinátor
EURATEX
(European Apparel and Textile Organisation)
Rue Montoyer 24, B-1000 Brussels
Belgium
 
Oborové asociace
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
Těšnov 5, CZ-110 01 Praha 1, Czech Republic
Industrieverband Garne – Gewebe – Technische Textilien e.V. (IVGT)
Mainzer Landstrasse 55, D-60329 Frankfurt, Germany
TMTEHungarian Society of Textile Technology and Science
Nyáry P. u. IV em.3, H-1056 Budapest, Hungary
 
Výzkumné instituce
CITEVE- Technological Centre for the Textile &Clothing Industry of Portugal
DITF – Deutsche Institute fur Textil &Faserforschung
Korchtalstrasse 26, 73770 Denkendorf, Germany
ENEA Agenzia Nazionale per la nuove Tecnologie,l´energia e lo Sviluppo
Via Martiri di Monte Sole 4 40129 Bologna, Italy
INCDTP – National Research and Development Institute for Textiles and Leather
16, Lucretiu Patrascanu Street, Bucharest, Romania
CENTEXBEL
(Belgian Research Centre for Textiles)
Technologie park790, 9052 Zwijnaarde, Belgium
 
Spolupracující organizace
INOTEX – Štefánikova 1208, 541 01 Dvůr Králové
CTPT – Česká technologická platforma pro textil
1. Máje 97/25, 460 07 Liberec 
--------------------------------------------------------------------
 
Soubory k projektu
 
 
 
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.
(BiDi II - pokračování projektu Bipartitní dialog)
 
Cíl projektu: 
Zvýšením kapacit sociálních partnerů v odvětvích podpořit kolektivního vyjednávání a připravit odvětví na změny důchodového systému:
 • pokračovat ve vybudovaném prostředí (platformy) pro vedení odvětvového sociálního dialogu včetně zkvalitňování personální a technické kapacity sociálních partnerů a komunikačních nástrojů
 • zajistit kvalitní relevantní data (demografickou prognózu) za odvětví pro další práci s cílovou skupinou v oblasti adaptace na změny důchodového systému
 • na základě kvalitních vstupních informací stanovit vzorek firem reprezentující dané odvětví (pro realizaci sociálního auditu)
 • přinést poznatky a informace o dobré praxi v zahraničí
 • vytvořit informované prostředí a informační nástroje pro cílovou skupinu k pochopení změn souvisejících s přeměnou důchodového systému

Fakta: 

 • 370 informačních seminářů pro celkem 5 250 účastníků
 • 20 odvětvových konferencí
 • 1 závěrečná konference KZPS ČR pro celkem 1440 účastníků
 • 8 demografických prognóz
 • 1 studie na téma „Ageing“

Doba trvání: 2013 - 2015
Koordinátor projektu: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)

Partneři (bipartitní platformy):

 • Doprava          SAČM x OSD
 • Kultura          SKIP, APD, ASOPS x OS PK, HA
 • Podpůrný modul          UZS ČR
 • Polygrafický průmysl          SPP x Typografická Beseda
 • Stavebnictví          SPS ČR, SDMSZS x OS STAVBA
 • Školství          SSŠ Čech, Moravy a Slezska, o. s. x ČMOS PŠ, OS KOVO
 • Textilní a oděvní platforma          ATOK x OS TOK
 • Těžební průmysl          ZSDNP x OS PHGN
 • Zemědělství          ZS ČR x OS PZV-ASO

 

Soubory k projektu 
 
 
 
Dialog k důchodové reformě (Norské fondy)
 
 
Cíl projektu: 
Cílem projektu financovaného z Norských fondů je příprava textilního a oděvního průmyslu na postupné zvyšování věku odchodu do důchodu jako důsledku prováděné důchodové reformy v České republice. V podstatě jde o prodiskutování a propracování důchodové reformy do podnikové úrovně ve vzájemné spolupráci sociálních partnerů Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu a Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.
Doba trvání: 2013 - 2015
Realizátor projektu: ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu 
 
Soubory k projektu 
 
 
 
EUR-MODA
                            
Cíl projektu: 
Hlavním posláním projektu je vytvoření dvou výukových programů se specializací „kontrolor kvality v oděvní výrobě“ a „módní návrhář.

Doba trvání: 2011 - 2013
Realizátor projektu: ASECOM – Association of Dressmaking Companies of Madrid

Partneři:
ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu 
ATP – Textile and Clothing Association of Portugal
CIFESAL
CONFORM - Consorzio Formazione Manageriale
EUFOR - European School of Business Education
PAMESA
PETROC
 
 
 
3P - Praxe pro praxi
  
Cíl projektu: 
Hlavním posláním projektu je zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů. Nejvýznamnějším cílem projektu je tedy nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe. Výše zmíněného cíle bude dosaženo inovací předmětového kurikula akreditovaných programů s ohledem na potřeby praxe, podporou mobility studentů v rámci studia, diverzifikací odborných praxí a soft-skills kompetencí studentů, a to na základě zpětné vazby od studentů, absolventů a zaměstnavatelů.

Aktivity:
Rozšíření kurikula vybraných programů o praxe, stáže, studijní pobyty, exkurze zejména prostřednictvím participace partnerů;
Rozšíření výuky o ICT prvky v návaznosti na praxi;
Vytvoření uceleného systému předávání znalostí na základě monitoringu pracovního trhu;
Zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského prostředí prostřednictvím spolupráce se školami, zejména pomocí stáží a praxí;
Zlepšení profesní mobility a komunikace mezi akademickým a podnikatelským prostředím na základě společných projektů, grantů, případových studií a studijních projektů;
Vytvoření programu kariérního poradenství pro studenty.

Doba trvání: 2011 - 2014
Realizátor projektu: Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

Partneři:
ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
České vysoké učení technické v Praze
Liberecký kraj
 
 
 
Bipartitní dialog (BiDi I)

 

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků odvětví textilního a oděvního průmyslu s důrazem na rozvoj sociálního dialogu. Specifickým cílem je vybudovat platformu pro vedení permanentního sociálního dialogu na  úrovní odvětví. Na této platformě  navrhovat řešení  odvětvových  problémů tak, aby  návrhy na jedné straně zvyšovaly  konkurenceschopnost podniků i celého odvětví (zájem zaměstnavatelů) a na druhé straně  byly sociálně únosné  (zájem zaměstnanců). Navazujícím cílem bude podpora tvorby kolektivní smlouvy vyššího typu (KSVS) v odvětví.
Doba trvání: 2010 - 2013
Koordinátor projektu: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)
Partneři: ATOK
 
Soubory k projektu
 
 
 
Cottone Bleach
    

 

Cíl projektu:  Projekt se soustředí na moderní způsob řešení bělicích technologií s tím, že by mělo dojít k
 • Zlepšení kvality textilních materiálů – výrobků
 • Výraznému snížení průmyslového znečištění životního prostředí vyloučením chloru při bělení
 • Navržení technického postupu včetně strojního vybavení pro zajištní výše uvedeného úkolu
 • Posílení konkurenceschopnosti evropského textilního průmyslu
 • Výraznému snížení nákladů za dodávky vody, energií a chemikálií.
Doba trvání:  2010 - 2013
Realizován v rámci projektu 7. rámcového programu pro rozvoj vědy a výzkumu
Role ATOK v projektu:  Partner
 
Partneři:              
--------------------------------------------------------------------
Koordinátor: Graz University of Technology, Rakousko
 
Výrobní firmy
ACT - Acatel Acabamentos Têxteis S.A./ Portugal
BRA – Brazzoli S.P.A. / Italy
UTC - Technisches Büro für Umwelttechnik und Technische Chemie GmbH / Austria
FISA- Fisa Iberica S.L. / Spain
 
Oborové asociace
AITPA- Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero / Spain
ATOK- Association of Textile-Clothing–Leather Industry / Czech Republic
ATP- Associação Têxtil e Vestuário de Portugal / Portugal
 
Výzkumné instituce
TEM - TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento / Portugal
IPE - Centre de recerca i investigació de Catalunya, S.A. – Industrial Physics and
Electronics Department / Spain
--------------------------------------------------------------------
 
 
Soubory k projektu
 
 
 
TechNet
        
Cíl projektu:
Odstranění komunikační bariéry mezi potenciálními partnery z akademické obce a podnikatelské sféry.

Aktivity:
Rozvoj a podpora kontaktních míst
Rozvoj a podpora interaktivní komunikace mezi partnery
Vytvoření stabilní partnerské sítě
Vytvoření právního prostoru pro spolupráci
Příprava společných projektů

Doba trvání: 2009 - 2012
Realizátor projektu: Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci
Partneři:
ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
České vysoké učení technické v Praze
Hospodářská komora České republiky
CzechInvest 
 
 
 
 
 
Nu-Wave
                 
Cíl projektu:  Spolupráce mezi výzkumnými institucemi a výrobci z oboru textilního strojírenství a vlastní textilní výroby. Zavádění a využívání nových materiálů a technologií ve výrobě strojního zařízení a zvyšování přidané hodnoty finální textilní produkce. Spolupráce mezi evropskými výzkumnými institucemi, výrobci strojního zařízení a textilu  = způsob, jak čelit spoleně neustále rostoucí konkurenci asijských zemí.
Doba trvání:  2009 - 2012
Realizován v rámci projektu 7. rámcového programu pro rozvoj vědy a výzkumu
Autorská práva na řešení jsou majetkem ATOK. 
Role ATOK v projektu:  Partner
Partneři:
--------------------------------------------------------------------
Koordinátor: D’Appolonia S.p.A. (Italy),
 
Malé a střední firmy
COMEZ S.p.A.
Via Enrico Fermi 5, 27024 Cilavegna (PV), Italy
Giussani S.r.l.
Via Lazio 14, 22032 Albese con Cassano (Como), Italy
NAVETA CZ s.r.o.
Machnín 24, 460 02 Liberec, Czech Republic
INVENT GmbH
Christian-Pommer Strasse 34, 38112 Braunschweig, Germany

Oborové asociace
Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l’Industria Tessile  (ACIMIT)
Via Tevere 1, 20123 Milan, Italy
European Apparel and Textile Organisation (EURATEX)
Rue Montoyer 24, B-1000 Brussels, Belgium
Asociace textilního-oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK)
Těšnov 5, CZ-110 01 Praha 1, Czech Republic
Verband Deutscher Maschinen – und Anlagenbau e.V. (VDMA)
Lyoner Strasse 18, D-60528 Frankfurt am Main, Germany
Forschungskuratorium Textil e.V. (FKT)
Reinhardtstrasse 12-14, D-10117 Berlin, Germany
Industrieverband Garne – Gewebe – Technische Textilien e.V. (IVGT)
Mainzer Landstrasse 55, D-60329 Frankfurt, Germany

Výzkumné instituce
Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. (VUTS)
U Jezu 525/4, 461 19 Liberec 4, Czech Republic
Rheinisch Westfaelische Hochschule Aachen, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen  (ITA)
Templergraben 55, 52056 Aachen, Germany
--------------------------------------------------------------------
 
Soubory k projekt 
 
 
 
Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů
(Posilování sociálního dialogu)
                  
Cíl projektu:
 • Zlepšení fungování a efektivity vnitřního aparátu organizací sociálních partnerů, kteří pak cílovým skupinám poskytnou lepší servis, poradenství, konzultační činnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, právních, ekonomických, technologických a dalších.
 • Profesionální vystupování zástupců sociálních partnerů ČR při jednáních na regionální, národní i evropské úrovni a kvalitní zabezpečení agendy, podporující representativnost sociálních partnerů z regionální působnosti na mezinárodním poli (podpora jazykového, odborného, technického vzdělávání zaměstnanců a spolupracujících osob sekretariátů svazů a odborů, včetně posílení jejich personálních kapacit a využívání moderních způsobů komunikace).
K zajištění cílů projektu by měl přispět i webový portál, který by měl být komplexní platformou pro sociální dialog v České republice – počínaje zprávami z jednání tripartity, kolektivního vyjednávání, přes znění zákonů a vyhlášek v připomínkových řízeních až po on-line právní poradenství a diskusní fórum.
 
Výsledkem bude zlepšování a prohlubování komunikace zaměstnavatelsko zaměstnanecké sféry, a to zejména z pohledu rozvoje sociálního dialogu na všech  úrovních. Cílem sociálních partnerů je poskytování služeb svým členům na úrovni evropských standardů. Oblast vstupního a prohlubujícího vzdělávání bude zaměřena na vzdělávací procesy, které budou přispívat ke zvyšování adaptability zaměstnanců, rozšíří konkurenceschopnost podniků a organizací a v neposlední řadě povedou k posílení konkurenceschopnosti České republiky.
 
Cílová skupina:  Sociální partneři v ČR, zaměstnavatelé, zaměstnanci, jejich organizace a jejich zaměstnanci.
Doba trvání:  2008 - 2010
ATOK se podílí na realizaci projektu jako člen KZPS.
Gestor projektu:  MPSV ČR - (OP LZZ)
Koordinátor projektu:  Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR)
Partneři:
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)
Asociace samostatných odborů (ASO)
 
 
 
 
"Sociálním programem k překonání hrozby nezaměstnanosti v textilním a oděvním průmyslu"

 
 

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Cíl projektu:
Cílem projektu je ve spolupráci zaměstnavatelských svazů dvou odvětví realizovat „sociální program“, který zaměstnancům uvolňovaným ze zaměstnání v souvislosti s restrukturalizací textilního a oděvního průmyslu zajistí reakvalifikaci pro jejich další pracovní uplatnění a zaměstnavatelům automobilového průmyslu připraví rekvalifikované zaměstnance a zprostředkuje jejich vzájemný kontakt.
Projekt je  zaměřen na lidské zdroje a je realizován v rámci opatření operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 1.1. – Aktivní politika zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 
Doba trvání: 2006 - 2008
Realizátor projektu: ATOK
Partner: Sdružení automobilového průmyslu
Stav projektu: Projekt byl ukončen ke dni 30.6.2008 s těmito výsledky:

Do projektu bylo zapojeno celkem 870 účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti rekvalifikací a jejich dalšího pracovního uplatnění. Dále se podařilo realizátorům projektu zajistit rekvalifikaci  348 osobám a vytvořit 70 nových pracovních míst ve významné firmě automobilového průmyslu - Iveco Czech Republic a.s. , na která byly po dobu šesti měsíců poskytnuty mzdové příspěvky.

Vzhledem k tomu, že projekt byl připravován na základě údajů a poznatků z vývoje za období do r. 2005 a realizace projektu se byla načasována právě do období, kdy se výrazně měnila situace na trhu práce, lze jeho výstupy považpvat za velmi úspěšné. A to přesto že se podmínky na trhu práce měnily sice objektivně k lepšímu, pro projekt však tato skutečnost byla velmi nepříznivá. nezaměstnanost. Projekt počítal podle předchozího vývoje se zvyšováním míry nezaměstnanosti až na 10 %, ve skutečnosti se míra nezaměstnanosti  snížila až k 5 % , což realizaci projektu značně ztížilo.

Projekt byl realizován v šesti krajích, byla navázána spolupráce se šestnácti úřady práce a jejich pobočkami. Realizátoři získali mnoho zajímavých poznatků a zkušeností, ať už z kontaktů s uchazeči o zaměstnání, tak i s úřady práce a představiteli podniků.

Realizaci projektu lze uzavřít s těmito závěry:

Projekt vycházel z určitých předpokladů, které se z části naplnily, a naopak v některých oblastech se vývoj vydal naprosto jiným, dalo by se říct i neočekávaným směrem.

Skutečně pokračuje restrukturalizace odvětví textilního a oděvního průmyslu, která se projevuje ve změně výrobního sortimentu ve prospěch technických textilií, a dopadem je pak ukončování nebo snižování výroby v tradičních oborech textilní a oděvní výroby. Velkou změnou však je výrazný pokles nezaměstnanosti a  schopnost uvolňovaných zaměstnanců  postarat se sami o svou další budoucnost. Zejména u bývalých zaměstnanců textilních a oděvních podniků lze pozorovat, že nemají obavu o své další pracovní uplatnění. Vyplývá to jednak z velké nabídky volných pracovních míst, ale také z toho, že tito pracovníci mají dostatek sebedůvěry naučit se nové věci a uplatnit své velmi dobré pracovní návyky z dosavadního zaměstnání.

Toto je jedno z nejuspokojivějších zjištění při realizaci projektu - že se většina uvolňovaných zaměstnanců textilních a oděvních podniků dobře umísťuje na trhu práce, a pokud to potřebují, tak se aktivně zapojují i do rekvalifikací.

Na druhou stranu možnosti  projektu mohly využít i ostatní osoby z cílových skupin a z jiných odvětví, zejména osoby ohrožené nezaměstnaností.

Projevilo se také, že podobné projekty realizované spoluprací subjektů, které mají společné zájmy (sdružení zaměstnavatelů, sociální partneři, atd.) jsou nejen zajímavé, ale velmi přínosné pro všechny zúčastněné strany.
 
 
 
Fashion school II
   
 
Cíl projektu:  Vydání elektronického šestnáctijazyčného výkladového slovníku odborných výrazů z textilního a oděvního průmyslu, doplněného o pět e-learningových modulů.
Doba trvání:  2005 - 2007
Realizován v rámci vzdělávacího programu EU Leonardo da Vinci II
webové stránky projektu www.texsite.info a využít slovník v odborné i obchodní praxi
Koordinátor projektu:  ATOK
Partneři:
ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
BDS - Bulgarian Institute for Standardisation
Omega Design, s.r.o.
SOTEX - Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků -
SPŠT - Střední průmyslová škola textilní, Vyšší odborná škola
TZÚ - Textilní zkušební ústav
CLOTEFI - Clothing textile and Fibre technological Development
CERTEX - The Research - Development National Institute for Textile and Leather
GAZI University, Clothing Industry and Fashion Design Education department
 
 
 
Fashion school I
       
Cíl projektu:
Vydání elektronického vícejazyčného výkladového slovníku odborných výrazů z T+O převážně v jazykových mutacích nových členů EU. Zapojeni partneři (výzkumné ústavy, univerzity  a zkušebny)  v zemích EU (starých a nových)
Doba trvání:  2005 - 2007
Realizován v rámci vzdělávacího programu EU Leonardo da Vinci II
webové stránky projektu www.texsite.info a využít slovník v odborné i obchodní praxi
Koordinátor projektu: ATOK
Partneři:
CENTEXBEL – Centre Scientifique et Technique de l`Industrie Textile Belge 
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
SOTEX, Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků
Střední průmyslová škola textilní, Vyšší odborná škola, Brno
TZÚ –Textilní zkušební ústav, Brno
Hohenstein Institutes, Německo
Lithunian Textile Institute, Lotyšsko
INNOVATEX – Textilipari Müszaki Fejlesztö és Vizsgáló Intézet Rt., Textile Engeneering and Testing Institute Co., Maďarsko
FASE net, Španělsko
IKTT TRICOTEXTIL – Instytut technik i technologii Dzieviarskich, Polsko
University of Minho, Portugalsko,
University of Maribor, Textile Institute, Slovinsko
SQM – System Quality Management, Slovensko
Zentrale fur Berufsbildung im Einzelhandel e.V., Německo
 
 

e-TEX

Cíl projektu:
Projekt v rámci  programu LEONARDO II,  zaměřený na praktickou výuku v pletařské  výrobě ( pletení plošné, okrouhlé, nové technologie a materiály , údržba strojů).  Výukový systém bude internetový a lze se zdokonalit v základních odborných terminologiích v němčině, angličtině, češtině, portugalštině. Garantem vysoké odbornosti projektu je spoluúčast  4  technických univerzit  z Anglie, Portugalska, České republiky a Německa.   
Doba trvání: 2005 - 2007
Koordinátor projektu: Bildungswerk der Sachsischewn Wirtschaft e.V. Projekt- und Arbeitszentrum Sachsen, Německo
Partneři:
HTL Dornbirn, Rakousko
Technická Univerzita v Liberci - fakulta textilní, ČR
Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK), ČR
Verband der nordostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti), Německo
Euro-Szkoła Sp.z.o.o ,Zhořelec, Polsko
Politechnika Łódzka - Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów, Polsko
Universidade do Minho, Depp. De Engenharia Téxtil, Porto, Portugalsko
Skillfast UK, Velká Británie
University of Leeds, School of Mechanical Engineering, Leeds, Velká Británie
Hochschule Niederrhein – Fachbereich Textil-und Bekleidunsktechnik, Monchengladbach, Německo
 
 
 
GLOBAL EUROPE

Cíl projektu:
Projekt je určen MSP v nových zemích EU a má jim usnadnit zapojení do evropského trhu (překonat počáteční překážky, snížit počet jejich úmrtnosti, navázat spolupráci apod.). „Tvá budoucnost  je sjednocená Evropa – GLOBAL EUROPE“.  Tak by se dalo popsat těžiště projektu, které  je v poskytování informací odborné i laické veřejnosti o výhodách a přínosech sjednocené Evropy (spolupráce mezi firmami, využívání výhod společných postupů apod.).
Doba trvání: 2005 - 2006
Realizován v rámci programu  ENLARGEMENT 2004-09-27
Koordinátor projektu:
EXCMA Diputación Provincial de Huelva HUELVA (SPAIN)  - Regionální rozvojová agentura v oblasti Huelva
Partneři:
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIA OF PÈCS BARANYA (HUNGARY)
ATOK (CZECH REPUBLIC)
UNION OF CZECH PRODUCTION COOPERATIVES (CZECH REPUBLIC)
PREFECTURE OF ATHENS (GREECE)
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES - IEBA (PORTUGAL)
 
 
 
WebTEXPERT
Cíl projektu:
Stimulovat technologický a ekonomický růst evropských  malých a středních podniků T+O systémem  jejich zapojení do procesu využití nových technologických trendů ve vztahu k přímým (např. oděvní průmysl)  i nepřímým trhům (např. automobilový průmysl apod.) a pomoc při využívání a zapojení do technologicky orientovaných obchodních příležitostí v nových a perspektivních oblastech aplikace.K tomu účelu bude vytvořena servisní služba založená na využití webu sloužící jako výukový a školicí portál, kde se malé a střední podniky mohou učit jak aplikovat inovace a inovační proces řízení metodami, založenými na  znalostech  (knowledge – based).ATOK je členem řídícího výboru. Výsledky projektu v ČR budou spravovány  ATOK.
Doba trvání: 2004 - 2007
Koordinátor projektu: Gesamttextil
Partneři: ATOK + 23 institucí
 
 
 
Space2Tex
Cíl projektu:
Projekt řeší čištění odpadních vod ze zušlechťoven textilního průmyslu využitím nejnovějších technologií.ATOK vyjádřil v roce 2002, na doporučení Inotexu,  zájem o projekt a po jeho schválení EK je plně v realizaci Inotexu.
Doba trvání:  2003 - 2005
Koordinátor projektu: Euratex  - European Apparel and Textile Organisation, Belgie
 
Partneři:
Národní asociace včetně ATOK
35 Malých a středních firem z různých zemí EU - 20 italských, 3 české - Licolor a.s., TZP a.s. Hlinsko, Holzbecher, 6 francouzských, 3 portugalské,  1 britská, 2 německé
Výzkumné a vědecké instituce : INOTEX Dvůr Králové n. L. (CZ) , VITO - Institute for Technological Research (BE), D’Appolonia - Research and Technology Organisation (I), IFTH - Textile Research Centre (F)
 
 
 
Katalog českých textilních a oděvních výrobců
Trvání projektu: 1993-1994
Cíl projektu: vydat tištěný a první elektronický adresář českých firem
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: Gesamttextil, Euratex, Febeltex, Dánská textilní asociace
Financováno: ze zdrojů EU
 
 
 
Kooperace
Trvání projektu: 2002-2004
Cíl projektu:             
 • vytvoření jednotného systému informovanosti  využívajícího Internet 
 • vytvoření mobilního veletržního stánku pro MSP za účelem jejich obchodní propagace
 • vytvoření elektronického vzdělávacího systému el-Tex (http://www.skolatextilu.cz)
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: TZU Brno
Financováno: ze zdrojů OP Kooperace
 
 
 
PEREFECT LINK 
         
 
 
www.perfectlink.org = Pan EuRopean Federations of Clothing, Textile and Leather Industries Networking and Knowledge building programme
 
Trvání projektu: 2003-05
Cíl projektu: Ověření možností a schopností asociací v oblasti vyhledávání a šíření dat a informací souvisejících s T+O + K  průmyslem v rámci  rozšířené EU. Systémem  školení místních specialistů na následujících 8 vybraných témat: Statistiky; Standardizace a certifikace; Ochrana duševního vlastnictví a firemní právo; Ochrana životního prostředí; Mezinárodní obchod; Vnitrounijní obchod, Věda a výzkum; Zaměstnanecká a sociální politika. K uvedeným tématům proběhly v roce 2003 semináře určené  pracovníkům sekretariátu asociací
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: asociace z 8 nových členských zemí včetně kožedělných (ČR, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko) a nečlenských  (Bulharsko, Rumunsko)
Financováno: ze zdrojů EU
Garant: EURATEX
 
 
 
PARTEX – SEETEX
Trvání projektu: 2000-2002
Cíl projektu: Projekt , měl naučit asociace z tehdejších kandidátských zemí pracovat v režimu – stylu asociací staré členské 15. Dále pak prohloubit a navázat kontakty mezi asociacemi, vytvořit jednotnou a propojenou databázi kontaktů a zpracování vícejazyčné databáze výrazů v oblasti ochrany životního prostředí
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: Asociace TOP všech přistupujících zemí
Financováno: ze zdrojů EU
Koordinátor: EURATEX
 
 
 
TEIPTEX
Trvání projektu: 1999-2001
Cíl projektu: úzce specializovaný projekt na přenos nových technologií, nutných k vývoji,výrobě a aplikaci nehořlavých technických textilií
Řešitel: ATOK, VUTS Liberec
Partneři: STEFI Chemnitz
Financováno: ze zdrojů EU
 
 
 
SMATCH CHINA TEX
 
  
Trvání projektu: 18 měsíců, zahájení 2005
Cíl: podpora rozvoje spolupráce mezi malými a středními podniky z EU a Číny spolu se všemi navazujícími sub-sektory. Předpokládá se zapojení 40 podniků z EU a 70 - 100 z Číny. Výběr formou dotazníků  provedou v listopadu zúčastněné asociace z Německa (19),  Rakouska (7 ) , Holandska (7) a ČR (7). Projekt je určen malým a středním firmám. Zaměří se na sběr dat o malých a středních firmách a jejich srovnávání, vytvoření tzv. „sady/balíčku“  obchodních nástrojů.
Koordinátor: Gesamttextil, SRN
Partneři:  ATOK
Financování: zdroje EU
 
 
 
Maping Klastru technické textílie
Trvání projektu: 1 rok, zahájení 2005
Cíl projektu: vytipování vhodných výrobních subjektů pro spolupráci v oblasti technických textilií
Řešitel: TU Liberec
Spoluřešitelé: ATOK
Financováno: OPPP Klastry
  
 
 
Systém celoživotního vzdělávání v oblasti textilního materiálového a technologického výzkumu (SVOTEM)
Trvání projektu: 2005-07
Cíl projektu:  viz název
Řešitel: TZ Liberec
Spoluřešitelé: ATOK
Financováno: OPP RLZ 

 

Eurotextilní region

 

ITMA 2023
ITMA 2023
i fashion magazine
i fashion magazín MODA revue
Leták ATOK
Leták ATOK
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Veletrh STYL
ATOK je odborným garantem veletrhu STYL
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys Fashion Retail
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci