LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 26.3.2019, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 98, Dnes má svátek: Emanuel
ATOK a projekty


1.      V  SOUČASNÉ  DOBĚ  REALIZOVANÉ  PROJEKTY
 
1.4.   CLUTEX - klastr technické textilie
    
 
Trvání projektu: březen 2006 - neurčeno
Cíl projektu:  vytvoření kooperačního uskupení se zaměřením na technické textilie  složeného z výrobních firem, výzkumných, zkušebních a dalších podpůrných organizací
Řešitel: CLUTEX
Spoluřešitelé: ATOK
Financováno: OPPP Klastry
 
 
 
2.      DŘÍVE  DOKONČENÉ  PROJEKTY
 
2.1.   Katalog českých textilních a oděvních výrobců
Trvání projektu: 1993-1994
Cíl projektu: vydat tištěný a první elektronický adresář českých firem
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: Gesamttextil, Euratex, Febeltex, Dánská textilní asociace
Financováno: ze zdrojů EU
 
 
2.2.   Kooperace
Trvání projektu: 2002-2004
Cíl projektu:             
  • vytvoření jednotného systému informovanosti  využívajícího Internet 
  • vytvoření mobilního veletržního stánku pro MSP za účelem jejich obchodní propagace
  • vytvoření elektronického vzdělávacího systému el-Tex (http://www.skolatextilu.cz)
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: TZU Brno
Financováno: ze zdrojů OP Kooperace
 
 
2.3.   PEREFECT LINK 
 
 
www.perfectlink.org = Pan EuRopean Federations of Clothing, Textile and Leather Industries Networking and Knowledge building programme
 
Trvání projektu: 2003-05
Cíl projektu: Ověření možností a schopností asociací v oblasti vyhledávání a šíření dat a informací souvisejících s T+O + K  průmyslem v rámci  rozšířené EU. Systémem  školení místních specialistů na následujících 8 vybraných témat: Statistiky; Standardizace a certifikace; Ochrana duševního vlastnictví a firemní právo; Ochrana životního prostředí; Mezinárodní obchod; Vnitrounijní obchod, Věda a výzkum; Zaměstnanecká a sociální politika. K uvedeným tématům proběhly v roce 2003 semináře určené  pracovníkům sekretariátu asociací
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: asociace z 8 nových členských zemí včetně kožedělných (ČR, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko) a nečlenských  (Bulharsko, Rumunsko)
Financováno: ze zdrojů EU
Garant: EURATEX
 
 
2.4.   PARTEX – SEETEX
Trvání projektu: 2000-2002
Cíl projektu: Projekt , měl naučit asociace z tehdejších kandidátských zemí pracovat v režimu – stylu asociací staré členské 15. Dále pak prohloubit a navázat kontakty mezi asociacemi, vytvořit jednotnou a propojenou databázi kontaktů a zpracování vícejazyčné databáze výrazů v oblasti ochrany životního prostředí
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: Asociace TOP všech přistupujících zemí
Financováno: ze zdrojů EU
Koordinátor: EURATEX
 
 
2.5.   TEIPTEX
Trvání projektu: 1999-2001
Cíl projektu: úzce specializovaný projekt na přenos nových technologií, nutných k vývoji,výrobě a aplikaci nehořlavých technických textilií
Řešitel: ATOK, VUTS Liberec
Partneři: STEFI Chemnitz
Financováno: ze zdrojů EU
 
 
2.6.    projekt   SPACE 2 TEX
 
www.dappoloniaresearch.com/space2tex/homepage.asp
 
Trvání projektu: 2003-2005
Cíl:  Projekt řeší čištění odpadních vod ze zušlechťoven textilního průmyslu využitím nejnovějších technologií.ATOK vyjádřil v roce 2002, na doporučení Inotexu,  zájem o projekt a po jeho schválení EK je plně v realizaci Inotexu. Projekt má vlastní webové stránky a je k dispozici podnikům. Konkrétní informace o průběhu, možnostech využití jeho výsledků  pro členy ATOK a ukončení projektu poskytne INOTEX.
Řešitel:  INOTEX Dvůr Králové n. L.
Partenři:  ATOK
Financováno: ze zdrojů EU
 
 
2.7.   SMATCH CHINA TEX
 
  
Trvání projektu: 18 měsíců, zahájení 2005
Cíl: podpora rozvoje spolupráce mezi malými a středními podniky z EU a Číny spolu se všemi navazujícími sub-sektory. Předpokládá se zapojení 40 podniků z EU a 70 - 100 z Číny. Výběr formou dotazníků  provedou v listopadu zúčastněné asociace z Německa (19),  Rakouska (7 ) , Holandska (7) a ČR (7). Projekt je určen malým a středním firmám. Zaměří se na sběr dat o malých a středních firmách a jejich srovnávání, vytvoření tzv. „sady/balíčku“  obchodních nástrojů.
Koordinátor: Gesamttextil, SRN
Partneři:  ATOK
Financování: zdroje EU
 
 
2.8.   Global  Europe
 
 
Projekt je určen MSP v nových EU zemích a má jim usnadnit zapojení do evropského trhu (překonat počáteční překážky, snížit počet jejich úmrtnosti, navázat spolupráci apod.).
 
 
2.9.   maping Klastru technické textílie
Trvání projektu: 1 rok, zahájení 2005
Cíl projektu: vytipování vhodných výrobních subjektů pro spolupráci v oblasti technických textilií
Řešitel: TU Liberec
Spoluřešitelé: ATOK
Financováno: OPPP Klastry
 
 
3.   Systém celoživotního vzdělávání v oblasti textilního materiálového a technologického výzkumu (SVOTEM)
Trvání projektu: 2005-07
Cíl projektu:  viz název
Řešitel: TZ Liberec
Spoluřešitelé: ATOK
Financováno: OPP RLZ (nerozhodnuto o realizaci)
 
 
3.1.   Web TEX Pert
 
 
Trvání projektu: 3 roky, zahájení: 18.6.2004  
Cíl: Stimulovat technologický a ekonomický růst evropských  malých a středních podniků T+O systémem  jejich zapojení do procesu využití nových technologických trendů ve vztahu k přímým (např. oděvní průmysl)  i nepřímým trhům (např. automobilový průmysl apod.) a pomoc při využívání a zapojení do technologicky orientovaných obchodních příležitostí v nových a perspektivních oblastech aplikace.K tomu účelu bude vytvořena servisní služba založená na využití webu sloužící jako výukový a školicí portál, kde se malé a střední podniky mohou učit jak aplikovat inovace a inovační proces řízení metodami, založenými na  znalostech  (knowledge – based).ATOK je členem řídícího výboru. Výsledky projektu v ČR budou spravovány  ATOK.
Koordinátor: Gesamttextil a Euratex
Spoluřešitelé: ATOK a 23 institucí (asociace, výzkumné ústavy, firmy)
 
 
3.2.   „e-Tex“
Trvání projektu: 2005-07
Cíl: Projekt v rámci  LEONARDO II,  zaměřený na praktickou výuku v textilní výrobě (tkaní, pletení, údržba strojů). Má regionální charakter a je řízen Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e.V. Projekt- und Arbeitszentrum Sachsen. ATOK by měl koordinační úlohu za ČR a měl by zajistit účast dvou pilotních firem z oboru pletení.Zájem projevil TZÚ, jako
Délka trvání: 2 roky centrum školicích projektů. Ostatní partnery bude nutno vyhledat a zjistit jejich podmínky účasti  včetně spolufinancování.
Partneři: ATOK, vzdělávací instituce v Polsku, Anglii, Sasku  a ČR, asociace a pilotní podniky.
Financování: zdroje EU
 
 
3.3.   LEONARDO – Fashion school  (Multimedia and Internet Guide for International Textile Trade)
    
 
Trvání projektu: 2 roky, zahájení 2005
Cíl projektu:  Vydání vícejazyčného výkladového slovníku odborných výrazů z T+O  převážně v jazykových mutacích nových členů EU. Zapojeni partneři (výzkumné ústavy a asociace)  v zemích EU (starých a nových) a Euratex.
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: 10 národních asociací TOP
Financováno: ze zdrojů EU
 
 
Projekt MODATOP

Příprava na praxi

Nabídka koupě publikace

„ČESKÝ TEXTIL: Tradice a perspektivy“ vydané k 25. výročí ATOK

SPŠ textilní, Liberec
Střední průmyslová škola textilní, Liberec
Střední škola se 160 letou tradicí, která jako jediná v ČR zajišťuje přípravu budoucích textiláků

APaČ
Asociace prádelen a čistíren
Asociace Prádelen a Čistíren

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis